Madde 1. Taraflar

İşbu Müşteri Sözleşmesi (“Sözleşme”), RDC PARTNER BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ HİZM. LTD. ŞTİ. (“Firma”) ile  https://isaretfisegi.com.tr/  ve  https://hesap.isaretfisegi.com.tr/ web adreslerinde yer alan uygulamalar üzerinden erişilen bulut tabanlı ön muhasebe uygulamasına (“Uygulama)”) müşteri (“Müşteri)”) ve/veya kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kaydolan kişi ve/veya kurumlar arasında akdedilmektedir.

Elektronik ortamda düzenlenmiş ve müşteri tarafından onaylanmış olan işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

Madde 2. Kapsam

 • İşbu Sözleşme, Firma’nın sağlamış olduğu web portal uygulamasından Firma’nın belirlediği koşullar ve çerçevede Müşteri’nin faydalanmasına ve Müşteri tarafından portal uygulamasına yüklenen verilere (“İçerik”) ait koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
 • Portal uygulaması, Firma tarafından Müşteri’lere sunulan İşaretfişeği portal ürün ve servislerini kapsamaktadır. İşbu Sözleşme’de; Uygulama ve ilintili ürün ve servisler İşaretfişeği Portal’i (“Portal” “Web Portal”) olarak addedilecektir.

Madde 3. Hak ve Yükümlülükler

 • Müşteri, portalden faydalanmak için Firma tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Girilen bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Portale erişim sağlanamamasından veya ilgili servis ürünlerin çalışmaması, hatalı çalışmasından Firma sorumlu değildir.
 • Müşteri, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gerekli yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.
 • Müşteri, sadece kendisine ait tek bir Müşteri hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Müşteri hesabının Firma tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Müşteri tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Firma’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak müşteri hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
 • Müşteri tarafından portale erişim, e-posta adresi ve şifre kullanılarak gerçekleştirilecektir. Müşterinin tamamen kendi iradesi ile oluşturduğu bu bilgilerin (e-posta, şifre) gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından tamamen Müşteri
 • Portal üzerinden gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Müşteri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır. Müşteri, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Firma’ya bildirecektir.
 • Müşteri, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak web sitelerinde ve portal uygulamasında öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Müşteri, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yeni Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yeni kullanıcının kim olacağı, uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Müşteri tarafından belirlenmektedir. Müşteri Yeni Kullanıcıya ait her türlü erişimlerden kendisi sorumlu olduğunu, erişim için gerekli izinleri değiştirmekte veya iptal etmekte yetkili olduğunu, yeni kullanıcı üzerinden doğabilecek her türlü içerik ve kullanıcı hatalarından ve zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmiştir.
 • Müşteri tarafından paylaşılan içerikler, Müşteri’nin mülkiyetinde olup içeriğe ilişkin tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. Firma, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında içeriği kullanma hakkını haizdir. İçeriğe yahut içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Firma’yı sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Firma’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İlgili mevzuatlara uygunluğun sağlanması Müşteri’nın sorumluluğundadır. Müşteri, Firma’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i portalden ve sistemlerinden silebileceğini ve Firma’nın kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
 • Müşteri veya yeni kullanıcılar portalin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, portalin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut portalden faydalanan diğer Müşterilerin bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Müşteri’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya portalin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Müşteri, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Firma, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Firma, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.
 • Firma, Müşteri tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK”) ve ilgili mevzuata, ‘‘Kişisel Veriler Aydınlatma Metni”ne ve ‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır.
 • Firma, Müşteriler’e portal üzerinden erişilen bulut tabanlı muhasebe uygulamaları sunmaktadır. Bu kapsamda Müşteriler, bu uygulamaların içerisine yükledikleri İçerikler’den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Firma KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatını haizdir. Müşterinin kendi hesabındaki İçerikler’i paylaşmayı talep etmesi halinde Firma, Müşteri’nin kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, Firma’nın ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.
 • Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Müşteri, Firma ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Müşteri’nin teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek portal veya diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
 • Müşteri’ye portal üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda, Müşteri bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Müşteri, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer Müşteriler bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır.
 • Firma, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Müşteri tarafından portalin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Müşteri’nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
 • Müşteri, Müşteri hesabını ve işbu Sözleşme ile portal kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
 • Müşteri’nin işbu Sözleşme, portal kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Firma, Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek Müşteri statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Firma’nın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Müşteri’den talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ticari Koşullar

 • Müşteri portal uygulama ve servislerinden ancak, portal üzerinden veya yazılı olarak beyan edilen ücretleri beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
 • Müşteri Uygulama’yı, Firma’nın belirlediği süre ve koşullarda ücret ödemeden deneme süresi mahiyetinde kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Müşteri’nin üyeliği, türü, hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri portalin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Müşteri, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Firma tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Müşteri’nin üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Müşteri’nin üyelik döneminin sona ermesine denk uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
 • Müşteri tarafından üyelik süresi bitiminden 10 (on) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece, her üyeliğin süresi bitimine mukabil Müşteri’nin üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.
 • Müşteri Uygulama’dan ön ödemeli bir hizmet aldığı takdirde faturası, ödemeyi takiben üye olurken belirttiği adrese kesilir, elektronik fatura olarak Müşteri ile paylaşılır. Müşteri, Uygulama’dan sonradan ödemeli bir hizmet aldığı takdirde, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 5 (beş) gün içinde ödeyecektir.
 • Sözleşmeye ait damga vergisi ve sair vergiler Müşteri tarafından karşılanacaktır. Portal üzerinde belirtilen paket, tarife ve servis ücretlerine KDV ve sair yasal vergiler dahil olmayıp, belirtilen ürün ve hizmet bedelleri net ücreti ifade etmektedir.

Madde 5. Gizlilik ve Fikri Mülkiyet Hakları

 • Taraflar bu Sözleşme uyarınca diğer Taraf veya iştiraklerinden elde edilen ticari sırrı, , ürün bilgilerini, ekranları, patent, marka haklarını, yazılımsal bilgi ve verileri, aralarındaki sözleşmelerin varlığını ve şartlarını, gizli bilgi olarak kabul etmişler, bu bilgileri diğer tarafın yazılı muvafakati olmaksızın ifşa etmeyecek ve yürürlükteki kanun, tebliğ ve mevzuatlara aykırı kullanmayacaklarını açıkca beyan etmişleridir.
 • Aşağıdaki bilgiler Gizli Bilgi olarak değerlendirilmeyecektir:
 • Herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmaması kaydıyla, yazılı kayıtlar ile tevsik edildiği üzere ifşası sırasında bilgiyi alan tarafça bilinen bilgiler;
 • Bilgiyi alan tarafça herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlali söz konusu olmaksızın kamu bilgisi dahilinde olan bilgiler; veya
 • Diğer Tarafın Gizli Bilgilerine atıf yapılmaksızın bilgiyi alan Tarafın bağımsız şekilde üretmiş olduğu bilgiler.
  • İşbu Gizlilik Yükümlülükleri bu sözleşmenin feshi halinde de BEŞ (5) YIL boyunca yürürlükte kalacaktır.
  • Taraflar, Gizli Bilgilere erişimi olan çalışanlarının, alt yüklenicilerinin, grup şirketlerinin her birinin gizlilik yükümlülüğüne uygun hareket etmelerini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağını, aksi halde doğan zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerine göre sağlanacak hizmetler ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyan yasalara riayet edecek, gerekli telif ücretlerini eksiksiz ödeyecek, söz konusu hakların zedelenmesinden ortaya çıkacak tazminat istekleri ve davalar karşısında kendi taraflarından sorumlu olacaktır. Bu koşullara uyulmaması nedeniyle uğranılabilecek ve üçüncü kişilerin uğratılabileceği zararların sorumluluğu bu zarara neden olan tarafa aittir.
  • Portal üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Firma’ya aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye kullanmak üzere kişiye özel, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, portale ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm portale ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteri’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz.
  • Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında Firma’ya, Müşteri’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Firma, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
  • Müşteri, hiçbir şekilde ve nedenle portali kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, portalden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Portale ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Firma’in açık izni olmaksızın portale veya portalden link verilmesi kesinlikle yasaktır.
  • Müşteri, herhangi bir şekilde Firma’nın (veya bağlı Firmalarının) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Yürürlük ve Fesih

 • İşbu Sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve Taraflar’dan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
 • Taraflar’dan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine, 30 (otuz gün) gün önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
 • Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde Firma aykırılık giderilene kadar Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşteri’nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Firma Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
 • Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Müşteri, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle portali kullanamayacaktır. Ön ödemeli, kontör satın alım vb. üyeliklerin feshi halinde Müşteri’ye para iadesi yapılmamaktadır.
 • Müşteri’nin hesabının 2 (iki) ay boyunca pasif olması halinde Firma işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.
 • Firma, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe içerikleri kendi sistemlerinde saklama hakkına sahiptir. Müşteri’nin üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 1 (Bir) ay içinde Müşteri içeriği Firma’nın belirleyeceği sürede ve şekillerde ücret ödemeksizin alabilecektir. Firma, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Müşteri, mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi, tahakkuk eden borçlarını ödememesi halinde Firma’nın hizmeti kısıtlayabileceği, durdurabileceği veya portal sistemini kapatabileceği gibi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, doğrudan sözleşmenin feshi yoluna da giderek, portal sisteminden çıkartabileceğini peşinen kabul ve beyan etmiştir. Bu durumda Müşteri Firma‘dan kontör ve/veya ücret geri ödemesi vs. dahil herhangi bir geri ödeme ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7. Diğer Hususlar

 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
 • Müşteri ile, kayıt olurken kullanılan e-mail vasıtasıyla veya portalde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. E-mail adresini güncel tutmak ve portali bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır
 • Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemesi ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Portal kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Firma’nın Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Müşteri, Firma’nın ayrıca İçerik ve diğer Müşteri verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Firma, portal kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Firma, portalin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte portale erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Müşteri, portale erişimin muhtelif zamanlarda herhangi bir sebeple engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Firma, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Portal üzerinden Firma’nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Firma’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • Müşteri, portal üzerinden sunulan uygulama ve uygulamalara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 • Müşteri, yüklediği içerikler ile Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Müşteri, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik, Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Firma’yı beri kıldığını kabul eder.
 • Firma, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın portalin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Firma, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Firma’nın işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Müşteri tarafından işbu Sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarların %25 i ile sınırlı olacaktır.

Madde 8. Ticari Elektronik İleti

 • Müşteri, işbu sözleşme ve hizmetler kapsamında gerekli olması halinde Firma ile paylaştığı kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düizenlemeleri ile ilerde yürürlüğe girebilecek ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak ve bu sözleşmedeki şartlarla Firma tarafından işlendiğini ve işlenebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 • Müşteri, Firma’ya aktardığı kişisel verilerin, ürün ve hizmetler kapsamında, amaca uygun, amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlendiğini, Hizmetlerin verilmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza edileceğini, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhiit eder,
 • Müşteri, Firma’ya aktardığı Gizil Bilgiler ile Kişisel Verilerin; Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere, Kanun, yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, BTK, GiB, SGK, Vergi Denetleme Kurulu gibi kamu tüzel kişilerine, otoritelere, yargı mercilerine, Firma’nın hissedarları ve onun iştiraklerine, çalışanlarına, danışmanlarına, denetçilerine, Firma’nın sunduğu hizmet ve faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve uzantısı niteliğinde hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı üçüncü taraflara, yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarabileceğini kabul ve beyan eder.
 • Taraflar, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktala yükümlüdür. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın 12. Maddesinin 1. bendinde öngörülen;
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

şartlarını yerine getirmek adına gerekli her türlü tedbirleri almakla yükümlüdürler.

 • Taraflar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ile kişisel verilerin korunmasına yönelik yürürlükteki mevzuata uyacağını ve oluşabilecek ihlallerde ilgili yasaların öngördüğü sorumluluk ve cezai şartları kabul ettiklerini açıkca beyan etmişlerdir.

Müşteri, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde; RDC ve topluluk Firmaları tarafından kendisine sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için kendisine ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerinin, kimlik bilgilerinin, pazarlama bilgilerinin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiği kanalla tarafına iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerini değiştirebileceğine veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafına gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğine ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla kendisine ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onay vermektedir.

 • Portal uygulaması ile birlikte portalin kullanımına yönelik Firma tarafından Müşterilere sunulan kullanım koşulları ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.